චැනල් 4අසැබි සිත්තමක ඈ රඟපානු දිටි බවක්
කියා පතිවත වැනී සිල් නොපිරි කුහකයෙක්
නිරුත්තර වී බැලිමු සීතාය සිතු කතක්
විත්ති කූඩුවෙ රැඳෙනු මවා දුක් බර නෙතක්

ඔබේ පවු දුගඳ විඳ නාස් පුඩු හකුලුවන්
නෙතු අගින් හොර බැලුම් ලූ දුසිල් විනිසුරන්
වෙත මෙත් ද, සත්, ඉවැසු යන පෙරුම් පිරි ලෙසින්
සමා දෙනු අප හටද සිල් සුවඳ සැක කළෙන්
Comments

Popular posts from this blog

ට්‍රම්ප් පදවි ප්‍රාප්ති දේශනය

හය හතර පිළිබඳ නවතම අර්ථ දැක්වීමක්...........

ගිහි සැප හැර පැවිදි වීම රෝමෑන්ටික් කිරීම....