ඔබ සමග-රැඟූයෙමි.....


දිගු දෑස- නිල් දෑස
අහිංසක- ලොකු දෑස
ගයන විට- රඟන විට
කඳුළු  බිඳු- මවන විට
ගැයූයෙමි-වැයූයෙමි
ඔබ සමග-හැඬූයෙමි
ඔබ සමග-රැඟූයෙමි

බිය රැඳෙන- අඳුර දෙන
සිත බිඳී- ඇවිද යන
මාවතේ- ජීවිතේ
යථාවේ- බීමතේ
හස පාන-හඳ පාන
නැත ළඟක- නුඹ පේන
බිඳෙයි- ලස්සන හීන

රිදී තිර- පුංචි තිර
දහසයේ- පැතලි තිර
පමණි ඔබ -මට ගේන
මැවෙයි ලස්සන හීන....

Comments

Popular posts from this blog

ට්‍රම්ප් පදවි ප්‍රාප්ති දේශනය

හය හතර පිළිබඳ නවතම අර්ථ දැක්වීමක්...........

ගිහි සැප හැර පැවිදි වීම රෝමෑන්ටික් කිරීම....